Durant el Ple Ordinari del mes de juliol, el grup Compromís, encapçalat per Mari Carme Ronda, presenta la següent moció:

Primer.- El dia 1 de gener de 2020 l’AP-7 ha passat a ser una via lliure de peatges. Així, després de més de 40 anys, l’N-332 que travessa molts pobles del nostre territori té una via alternativa gratuïta. Tant la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres, a l’article 49, com el Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres, en l’article 127, preveuen la cessió i conversió de trams urbans als ajuntaments.

Segon.- Aquesta mesura ja s’ha posat en pràctica al llarg dels últims anys allà on el Ministeri de Foment ha fet circumval·lacions o vies alternatives. Les condicions perquè això siga possible ara es donen també al nostre municipi, donat que:

 • El trànsit per la travessia de l’N-332 és majoritàriament urbà.
 • L’alliberament de l’AP-7 permet una via alternativa mantinguda per la xarxa de carreteres de l’Estat.
 • L’AP-7 proporciona un millor nivell de servei, ja que és una via amb dos carrils per sentit.

Tercer.- En relació a les transferències de vies urbanes del Ministeri de Foment als ajuntaments, cal afegir dos ordres ministerials que regulen el procediment:

La primera de les ordres és de 23 de juliol de 2001 i estableix que els ajuntaments podran sol·licitar la transferència de titularitat d’un tram de carretera que haja esdevingut via urbana. El procediment també es podrà iniciar d’ofici. La Direcció General de Carreteres és qui haurà d’analitzar, si escau, la transferència de titularitat, el tram que és procedent transferir i l’establiment de les quantitats màximes a pagar als ajuntaments per a l’adaptació de les vies.

L’Ordre FOM/3426/2005 modifica el procediment i actualitza les quantitats a percebre pels ajuntaments. Així, estableix que el Ministeri de Foment i els ajuntaments han de firmar un conveni que establirà els terminis en què l’ajuntament ha de presentar el projecte d’obra a executar per adaptar la via a les noves necessitats. Les quantitats a percebre pels ajuntaments per finançar l’execució d’aquests projectes les fixa en 204.644 € en cas de carreteres d’una calçada, i en 341.074 en cas de tindre dues calçades. Actualment, si tenim en compte l’increment de l’IPC, les quantitats podrien estar al voltant dels 253.144,63 € i 421.908,54 €.

Quart.- El nostre municipi es troba en condicions d’instar la transferència al Ministeri de Foment, que s’haurà de fer atenent, entre d’altres, els següents aspectes:

 • Quantitat màxima global a percebre per l’ajuntament segons barem actualitzat amb l’IPC.
 • Quantitat a percebre per a l’elaboració del projecte, i que es faça efectiva a la signatura del contracte.
 • Anualitats en les quals s’han de fer les transferències de crèdit per part del Ministeri de Foment.
 • Indemnitzacions en cas d’incompliment per part del Ministeri de Foment.
 • Creació d’una comissió de seguiment, vigilància i control.

Cinqué.- Cal exigir, a més, que el Ministeri de Foment prioritze el finançament i execució d’aquests projectes, ja que l’N-332 al pas pel nostre municipi ha suposat perjudicis de soroll, contaminació, brutícia, etc.,; situació desfavorable respecte a mitjans de transport alternatiu, a més del gran nombre d’accidents, alguns d’ells amb víctimes mortals

Per tot això, el grup municipal de Compromís proposa els següents

 1. Instar el Govern d’Espanya a incloure en els pressupostos generals de l’estat la previsió de cessions dels trams urbans en aquells pobles afectats per l’alliberament de l’AP-7.
 2. Sol·licitar el Ministeri de Foment la cessió del tram urbà de l’N-332 que passa pel municipi de Benissa.
 3. Sol·licitar el Ministeri de Foment la priorització de les obres de condicionament i adequació d’aquest tram per les raons exposades anteriorment.
 4. Que el conveni establisca clarament, almenys, els següents punts:
 • Quantitat màxima global a percebre per l’ajuntament segons barem actualitzat amb l’IPC.
 • Quantitat a percebre per a l’elaboració del projecte, i que es faça efectiva a la signatura del contracte.
 • Anualitats en les quals s’han de fer les transferències de crèdit per part del Ministeri de Foment.
 • Indemnitzacions en cas d’incompliment per part del Ministeri de Foment d’allò que estableix el conveni.
 • Creació d’una comissió de seguiment, vigilància i control.