En els països més avançats d’Europa com hauria de ser el nostre, el paisatge és un el ement essencial del benestar de les persones que habiten un territori. És un component clau de la qualitat de vida de les poblacions on els més significatius i apreciats contribueixen, a més a més, a la creació d’un sentiment de cohesió social i pertinència i per això resulta necessari fomentar la valoració i conservació d’aquells. És el cas del paisatge del barranc i partides del Quisi i Santa Ana. Un paisatge que és també un actiu cultural i identitari de primer ordre que ens identifica com a poble i ens individualitza el nostre territori.

Les seues característiques geogràfiques, com a conca d’un riu en un territori de secà, l’han fet receptor de moltes infraestructures del poble al llarg de la historia que han anant configurant l’enorme valor patrimonial del mateix: el molí medieval del Quisi, l’ermita de Santa Anna, el pont del ferrocarril del Quisi, les cases de Tros i tot el patrimoni hidràulic lligat al reg de les hortes que en origen fins i tot es remunta a l’època musulmana. Alguns d’aquests elements són declarats Bens d’Interès Local i, alguns, en tràmit de ser declarats Bens d’Interès Cultural, com el molí del Quisi.

La ciutadania de Benissa s’ha mobilitzat quan aquest paisatge tan estimat ha pogut ser agredit i cal recordar les manifestacions que s’engegaren en la dècada dels anys vuitanta contra el projecte redactat per fer una carretera per enllaçar directament amb el municipi de Calp eixint de la AP-7 sense passar pel nucli urbà.

 

 

 

Ara amb la renovació de la xarxa del ferrocarril de via estreta, FGV planteja la construcció d’un nou viaducte tot junt al centenari pont de ferro del Quisi, una de les estructures pioneres i més valuoses del patrimoni quant a ponts metàl·lics de tot el País Valencià.

Aquest projecte d’un pont de formigó en paral·lel al pont de ferro del Quisi cega i desvirtua completament el pont existent afectant greument el seu valor contextual i incideix amb un gran impacte visual sobre el paisatge històric del Quisi.

No s’ha explicat a la ciutadania les decisions preses per les administracions competents, ni la unilateralitat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en la proposta finalment adoptada. El document ambiental que acompanya el projecte obvia completament  els valors patrimonials, no només del mateix pont històric de ferro sinó de la tramitació d’un Be d’Interès Cultural com el molí medieval del Quisi al que afectarà amb quasi tota seguretat en el seu àmbit de protecció, incomplint-ne així la Llei del Patrimoni Cultural.

Però, també, a més a més, cal afegir que l’Estratègia Territorial Valenciana en el seu Objectiu nº 11 ens parla de potenciar la integració paisatgística de les infraestructures tradicionals considerades com a referents paisatgístics i protegir la contemplació i gaudiment dels paisatges més valuosos dels municipis. Aquests paisatges per la seua singularitat compten amb una elevada estima social (no cal més que mirar el logotip que empra l’ajuntament de Benissa amb els monuments i fites que ens identifiquen com a poble) pel que qualsevol actuació que es produïsca al territori preservarà els valors que el categoritzen.

Per tot això, el grup municipal Compromís per Benissa proposa adoptar al Ple de l’Ajuntament de Benissa els següents

ACORD

PRIMER. – Que per part de l’Ajuntament de Benissa es redacte una al·legació per tal de paralitzar el projecte i buscar alternatives compatibles amb la preservació del paisatge del Quisi i el seu patrimoni cultural.

 

Carme Ronda i Abad
Portaveu del grup municipal Compromís Benissa
Benissa, setembre de 2019