La societat de la comarca de La Marina Alta, i la valenciana en general, som conscients de la peremptòria necessitat de canvi en el model econòmic i energètic de la societat actual, encara basada en gran part en el consum insostenible d’energia contaminant obtinguda de combustibles fòssils que aviat faran irreversible la dinàmica de canvi i crisi climàtica en la què ja ens trobem. Cal deixar ja enrere el model de la Societat Industrial del segle XX, basat en el consum d’energia provinent del petroli, per a passar definitivament el llindar cap a la nova Societat de la Informació del segle XXI basada en la revolució telemàtica i el consum de fonts d’energia renovables i no contaminants com la energia eòlica i fotovoltaica.

Som, així, plenament conscients de la prioritat en impulsar l’ús d’energia procedent d’aquestes fonts renovables d’acord amb les estratègies de la Unió Europea per a la reducció d’emissions contaminants i la consecució per al 2050 del trànsit a un sistema energètic de producció i mobilitat de consum elèctric provinent el100% de les energies renovables, així com les directrius de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia per a l’any 2030.

També som conscients en el fet que aquesta transició ecològica del model energètic suposa l’oportunitat d’un nou model econòmic que esperem siga un model, a més de net i respectuós amb el planeta, més just socialment del que fou i ha estat a les anteriors revolucions industrials. Tal com recull el recent Decret Llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, l’empremta a les instal·lacions necessàries per l’aprofitament d’energies renovables ha d’actuar de ‘palanca verda’ també per a la recuperació de l’economia valenciana i la transformació del model productiu. No obstant això, la urgència necessària no pot legitimar que la transició ecològica es faça a costa de la destrucció de valuosos paisatges, ecosistemes i de la biodiversitat. Aquesta anomenada transició ecològica haurà de ser escrupolosament acurada en la implantació de les seues eines de producció en el territori, per no esdevindre, paradoxalment, en antiecològica. Emprant les paraules de la física, filòsofa i escriptora índia Vandana Shiva: ‘no és progrés si esmicolem el planeta’.

Tot això, perquè a molts pobles de la comarca de La Marina Alta, en les darreres setmanes, hem rebut un allau de propostes d’implantació de parcs eòlics que posen de manifest precisament això: l’escassa sensibilitat en la implantació d’infraestructures industrials en diferents espais naturals, a un territori extremadament fràgil com el de La Marina Alta, valuós i d’elevada diversitat ecològica per la relació existent entre ecosistemes de muntanya i litoral, que s’ha vist sotmès a una pressió urbanística brutal en aquests dos àmbits a les darreres dècades del segle XX.

Així els pocs espais d’aquest territori que resten en condició natural (declarada oficialment o no) es veuen ara greument amenaçats per l’enorme impacte i l’escala d’aquestes instal·lacions de parcs eòlics que afecten greument els corredors biològics necessaris per mantindre una mínima infraestructura verda que es sosté encara en la total antropització de la seua geografia.

En aquest sentit, cal destacar com en les directrius d’ordenació del territori de la Comunitat Valenciana establides en el document de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana) s’assenyala que La Marina Alta és un territori que compta amb grans actius per a la seua projecció i desenvolupament futur i que aquests estan estretament relacionats amb la qualitat del seu paisatge i el medi natural, tant els de la franja costanera com els d’interior, malgrat l’elevada proporció de sòl edificat.

La comarca conté actius ambientals, culturals i paisatgístics d’extraordinari valor, els quals han de formar part del disseny de la Infraestructura Verda prèvia la planificació de nous usos residencials, industrials i de qualsevol altra activitat econòmica, com ara la producció d’energies renovables. Aquest mapa de la Infraestructura Verda, amb els seus elements de connexió és, si més no, la més prioritària en una comarca on la taxa d’artificialització del seu territori és de les més elevades de la Comunitat Valenciana i on el teixit urbà dispers de les urbanitzacions de baixa densitat predomina per sobre els assentaments compactes dels pobles.

En aquest context que es descriu, és prioritària la connexió dels espais naturals i culturals de major valor territorial mitjançant un conjunt de corredors verds, fluvials i terrestres, que permeten una major permeabilitat del territori. Amb açò, es conserva la diversitat biològica del conjunt del territori i els paisatges agraris de major importància cultural, la qual cosa reforça la identitat del territori i la seua competitivitat econòmica.

Per a consolidar aquesta Infraestructura Verda, l’ETCV desenvolupa un conjunt d’actuacions emmarcades en els següents objectius específics que es veuran afectades greument amb els parcs eòlics i les infraestructures complementàries que es pretenen implantar:

Connectar ecosistemes litorals i d’interior mitjançant un sistema de corredors territorials i biològics.

Les actuacions prioritàries i que queden directament afectades pels parcs eòlics proposats són:

  • Corredor terrestre de la Serra de Bèrnia-Penya-segats de La Marina
  • Corredor fluvial del Gorgos
  • Corredor terrestre del Montgó-Gorgos
Conservar i posar en valor l’extraordinari patrimoni ambiental i cultural de l’Àrea Funcional

Les actuacions prioritàries i que queden afectades greument pels parcs eòlics proposats són:

Declaració com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO per al conjunt de valls de l’anomenada Muntanya d’Alacant

Per altra banda la ubicació dels parcs eòlics s’ha d’ajustar i ser coherent amb l’establert en l’Estratègia Valenciana d’Energia i Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 2017-2020-2030, com estableix l’article Tercer de l’Acord de 28 de juliol de 2017, del Consell:

“Reformulació de l’actual Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (…) les Conselleries competents en matèria d’energia, medi ambient i ordenació del territori i urbanisme, en qualitat de departaments promotors del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), procediran a l’avaluació dels objectius previstos en ell, elevant una proposta en la que es reformule el model d’implantació de l’energia eòlica al nostre territori, amb especial atenció a la idoneïtat de les zones eòliques existents així com la capacitat energètica d’aquestes, amb l’objectiu bàsic i essencial d’optimitzar, de forma sostenible, l’aprofitament del recurs eòlic disponible per a la producció d’energia elèctrica d’origen renovable que contribuisca a l’increment de l’autosuficiència i diversificació energètica de la Comunitat Valenciana. Aquesta proposta caldrà que tinga en compte i que siga coherent amb la nova”.

L’Estratègia Valenciana d’Energia i Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 2017-2020-2030 no conté cap Mapa de les possibles ubicacions eòliques, però aquest Mapa sí que figura en el Pla d’Infraestructures Energètiques 2010-2020. En aquest Mapa, com podem veure a continuació, no figura cap instal·lació eòlica prevista en la zona de Benissa, Gata, Teulada, Senija, Lliber, Xaló, Alcalalí, Orba, Benidoleig, Pedreguer o Dénia.

Per tot això, el grup municipal Compromís per Benissa proposa adoptar al Ple de l’Ajuntament de Benissa els següents:

ACORDS

  • PRIMER.- Que es posicione en contra de l’autorització per part dels organismes competents de la Generalitat Valenciana, a la implantació dels Parcs Eòlics de la Serra de Bèrnia, de la Serra del Seguili i de la Mallà Verda-Serra Seldetes i Castellar. Així com, qualsevol altra actuació a les muntanyes de la Marina Alta, on no es respecte el que estableix la Proposta Estratègica de la Infraestructura Verda de La Marina Alta en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana), especialment en l’afecció al sistema de corredors territorials i biològics.
  • SEGON.- Que es done trasllat el present acord als ajuntaments afectats pels parcs eòlics dels municipis de Gata de Gorgos, Teulada, Denia, Pedreguer, Alcalalí, Orba, Benidoleig, Senija i Lliber, així com a les Conselleries competents en la matèria corresponent com són les d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

M. Carme Ronda i Abad

Portaveu del grup municipal Compromís per Benissa